a  a  a

Visie

Binnen de Raad van Bestuur van het Sint-Anna Woon- en Zorgcentrum Eernegem vzw bestaan reeds geruime tijd uitbreidingsplannen om aan de groeiende vergrijzing van de bevolking binnen de gemeente een afdoend antwoord te geven.
Aan de betrokken overheid werd dan ook de toelating gevraagd om het bestaande aanbod te mogen uitbreiden, met als resultaat :

  • De vzw heeft van de Vlaamse overheid de voorafgaande vergunning voor de bouw van een serviceflatgebouw met 40 wooneenheden ontvangen.
  • Op 18/01/2011 is de bouw van 19 flats reeds gestart.
  • De vzw heeft van de Vlaamse overheid de voorafgaande vergunning voor het uitbreiden van de capaciteit van het bestaande rusthuis (RVT) met 60 woongelegenheden ontvangen zodat de maximale huisvestingscapaciteit 140 woongelegenheden zal bedragen. De onderhandelingen met de gemeente voor het verwerven van de nodige gronden om deze uitbreiding mogelijk te maken zijn reeds gestart.UITDAGINGEN

Het Sint-Anna Woon- en Zorgcentrum Eernegem vzw wenst haar rol als aanbieder van residentiële zorg niet alleen verder uit te breiden onder de vorm van zorgflats en bijkomende plaatsen van rusthuis- en RVT bedden. Maar in de toekomst wil het WZC ook nog voorzien in een palliatieve zorgflat , een erkend kortverblijf-centrum en de mogelijkheid onderzoeken van een lokaal dienstencentrum.
Aanvullend hieraan willen we in de toekomst ook de verschillende diensten , die reeds aangeboden worden aan de bewoners van de eigen instelling, aanbieden aan omwonende zorgbehoevenden. Hiervoor werd een samenwerking op touw gezet met andere partners (OCMW, Gemeente, Vivendo (voorheen cvba Interbrugse).


DIENSTEN

Op vandaag biedt het WZC St. Anna aan personen uit de omgeving reeds de mogelijkheid het middagmaal te gebruiken in de cafetaria . In het kader van de bouw van serviceflats zal het woon- en zorgcentrum zijn diensten ook verder uitbreiden naar de bewoners van de serviceflats (assistentiewoningen /zorgflats). Het WZC zal deze diensten, mits betaling aan marktconforme prijzen, ook aanbieden aan de bewoners van de aanleunwoningen die Vivendo zal realiseren in de Sint- Annawijk.